تنوری بزرگ 60 . 65 --250.000

تنوری بزرگ 60 . 65 --250.000 #2