قیمت12 متری 8.500.000 تومان AK01

قیمت12 متری  8.500.000 تومان AK01 #2قیمت12 متری  8.500.000 تومان AK01 #3قیمت12 متری  8.500.000 تومان AK01 #4قیمت12 متری  8.500.000 تومان AK01 #5

برج روشنایی 12 متری 12 وجهی گالوانیزه  بالا بر دستی  با 8 پرژکتور 400 گازی  85.000.000 ریال

فونداسیون اماده  ریال 7.500.000

هر پرژکتور اضافه 2.000.000 ریال

بالا بر برقی  8.000.000 ریال